Data og referencer

Virksomhedens egne data

Virksomhedens egne data over forbrug af energi, brændsel, råvarer, hjælpestoffer og transportydelser samt affaldsproduktion er omdrejningspunktet for både virksomhedens klimaregnskab og de produktberegninger, der foretages. Virksomhedens egne data er verificeret af konsulenter, der repræsenterer ClimateCalc.

Standarddata for grafiske råvarer

Emissionsfaktorer for grafiske råvarer er baseret på den bedste viden inden for publiceret LCA-forskning og diverse udviklingsprojekter gennemført i den grafiske branche. Emissi-onsfaktorer for f.eks. trykfarve, lakker, trykplader, afvaskningsmiddel mv. er primært udviklet på baggrund af klart definerede modeller for den enkelte råvare ved brug af data fra Ecoinvent-databasen. The Danish Technical University har bidraget med data og definition af modeller relateret til de grafiske råvarer bl.a. baseret på projektet Ecolabelling of Printed Matter – Part II.

Standarddata for energi og brændsel

Hovedparten af de benyttede data for forbrug af brændsel og energi er fra Ecoinvent- da-tabasen samt data fra UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Emissionsfaktorer for forbrug af elektricitet og forbrænding af brændsel er lande-specifikke, mens emissionsfaktorer relateret til fremstilling af brændsler og køb af trans-portydelser er gennemsnitsdata for Europa. The University of Aalborg har bidraget med data for energi og brændsel.

Data for papir

Formålet med ClimateCalc er at tilvejebringe eksakt information om det individuelle grafiske produkts klimabelastning set i et livscyklusperspektiv. Da fremstillingen af papir normalt repræsenterer 50-70 % af det grafiske produkts samlede klimabelastning, er det vigtigt, at der inddrages data i klimaberegningen, der repræsenterer de specifikke papirkvaliteter. Kun ved at benytte data for de specifikke papirkvaliteter kan tryksagskøberen og den grafiske virksomhed foretage en prioriteret indsats med henblik på at minimere klimabelastningen.

ClimateCalc benytter derfor primært data for specifikke papirkvaliteter baseret primært på CEPI-Ten Toes-metoden (www.cepi.org) og sekundært PaperProfile-metoden (www.paperprofile.com) ved brug af emissionsfaktorer for elektricitet for det land, hvor papiret fremstilles.